Regulamin programu lojalnościowego

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

Przeczytaj o zasadach dotyczących funkcjonowania naszego Programu Lojalnościowego.

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO GLOOMY SUNDAY

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. DEFINICJE
 3. OKRES FUNKCJONOWANIA PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
 4. PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
 5. SPOSÓB KUMULOWANIA SUMY WARTOŚCI ZAMÓWIEŃ
 6. POZIOMY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
 7. KORZYŚCI PŁYNĄCE Z UZYSKANIA KONKRETNEGO POZIOMU PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
 8. ZASADY WYKORZYSTYWANIA KUPONÓW PRZYDZIELONYCH W RAMACH PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

W ogólnym ujęciu Program Lojalnościowy GLOOMY SUNDAY polega na przekazywaniu klientom, którzy dokonali zamówień / zakupów za określoną kwotę, dodatkowych korzyści w postaci przydzielania kuponów rabatowych do wykorzystania na kolejne zakupy. Szczegółowy sposób funkcjonowania Programu Lojalnościowego został określony przez niniejszy regulamin.

2. DEFINICJE

 • SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – ITALOOPTICA MISIAK SPÓŁKA JAWNA, KRS: 0000979951, NIP: 7322208810, REGON: 522444069ul. ANDRZEJA STRUGA, nr 23, lok. 100, miejsc. ZGIERZ, kod 95-100, poczta ZGIERZ, kraj POLSKA, adres poczty elektronicznej: kontakt@gloomysunday.pl, numer telefonu kontaktowego: 571 406 474.
 • SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.gloomysunday.pl.
 • LOKALIZACJA STACJONARNA – sklep stacjonarny SPRZEDAWCY; USŁUGODAWCY.
 • KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 • USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 • ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą. Może zostać złożone zarówno w SKLEPIE INTERNETOWYM jak i LOKALIZACJI STACJONARNEJ.
 • ZAKUPY STACJONARNE – określenie ogółu zakupów dokonywanych w LOKALIZACJI STACJONARNEJ, które prowadzą do natychmiastowego przekazania KLIENTOWI zakupionego produktu (bez oczekiwania jak w przypadku ZAMÓWIEŃ).
 • ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIEŃ – oznacza sumę wartości dokonanych ZAMÓWIEŃ oraz ZAKUPÓW STACJONARNYCH, przypisanych do jednego adresu e-mail. Wartość ta jest pomniejszana w przypadku anulowania, nieopłacenia, zwrotu lub wykrycia nadużyć.

3. OKRES FUNKCJONOWANIA PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

3.1 Program Lojalnościowy GLOOMY SUNDAY, którego dotyczy niniejszy regulamin funkcjonuje od 22.09.2021 do odwołania. Zakończenie Programu Lojalnościowego może nastąpić w dowolnym momencie wskazanym przez SPRZEDAWCĘ; USŁUGODAWCĘ.

3.2 Do ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ZAMÓWIEŃ wliczane są ZAMÓWIENIA złożone od 22.08.2018.

3.3 Do ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ZAMÓWIEŃ wliczane są ZAKUPY STACJONARNE dokonane od 22.09.2021, dla których podczas dokonywania, podany został adres e-mail.

4. PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

4.1 Przystąpienie do Programu Lojalnościowego oraz rozpoczęcie zliczania ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ZAMÓWIEŃ następuje automatycznie, po dokonaniu pierwszego ZAMÓWIENIA lub ZAKUPU STACJONARNEGO i nie wymaga żadnych dodatkowych kroków.

5. SPOSÓB KUMULOWANIA ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ZAMÓWIEŃ

5.1 Identyfikacja w programie lojalnościowym następuje za pomocą adresu e-mail, który nie podlega dalszej zmianie, modyfikacji, przeniesieniu itp.

5.2 Każde ZAMÓWIENIE lub ZAKUP STACJONARNY zostaje przypisany do konkretnego adresu e-mail, wskazanego przez KLIENTA.

5.3 Wartości złożonych ZAMÓWIEŃ oraz ZAKUPÓW STACJONARNYCH są sumowane, tworząc ŁĄCZNĄ WARTOŚĆ ZAMÓWIEŃ przypisaną do konkretnego adresu e-mail.

5.4 Wartość złożonych ZAMÓWIEŃ oraz ZAKUPÓW STACJONARNYCH pomniejszana jest o wartość użytych kuponów rabatowych.

5.5 Każde nowe ZAMÓWIENIE oraz ZAKUP STACJONARNY zwiększa ŁĄCZNĄ WARTOŚĆ ZAMÓWIEŃ.

5.6 W przypadku anulowania, nieopłacenia, zwrotu lub wykrycia nadużycia ZAMÓWIENIA, lub ZAKUPU STACJONARNEGO, ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIEŃ zostaje pomniejszona.

5.7 Nie ma możliwości przeniesienia ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ZAMÓWIEŃ na inny adres e-mail, w tym przeniesienia, jeśli doszło do błędu lub wykorzystany został inny adres e-mail należący do tej samej osoby.

5.8 Aby sprawdzić aktualną ŁĄCZNĄ WARTOŚCI ZAMÓWIEŃ należy wypełnić formularz, który znajduje się na stronie gloomysunday.pl/program-lojalnosciowy

6. POZIOMY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

6.1 Jeśli ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIEŃ jest równa lub większa 1300,00zł KLIENT uzyskuje Poziom 1 w Programie Lojalnościowym.

7. KORZYŚCI PŁYNĄCE Z UZYSKANIA KONKRETNEGO POZIOMU PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

7.1 Po uzyskaniu Poziomu 1, klient uzyskuje kupon rabatowy o wartości 10% do wykorzystania na kolejne zakupy.

8. ZASADY WYKORZYSTYWANIA KUPONÓW PRZYDZIELONYCH W RAMACH PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

8.1 Przydzielony kupon ważny jest przez cały okres funkcjonowania programu lojalnościowego.

8.2 Przydzielony kupon nie posiada limitu wykorzystania.

8.3 Przydzielony kupon może być użyty przez KLIENTA, jego przyjaciół oraz bliskie mu osoby.

8.4 W przypadku wykrycia jakichkolwiek nadużyć, podlegających ocenie SPRZEDAWCY; USŁUGODAWCY, ma on prawo do anulowania przydzielonego kuponu, pomniejszenia ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ZAMÓWIEŃ lub do całkowitego wykluczenia KLIENTA z Programu Lojalnościowego.

8.5 Jeśli na wskutek anulowania, nieopłacenia, dokonanego zwrotu lub naruszenia ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIEŃ zostanie pomniejszona i nie będzie spełniała wymagań opisanych w punkcie 6, przydzielony kupon zostanie anulowany.

8.6 Przydzielony kupon może zostać użyty do kolejnych zakupów, co oznacza, że nie ma możliwości wstecznego użycia kuponu do złożonego już zamówienia.