Regulamin ochrony okularów

REGULAMIN OCHRONY OKULARÓW

Przeczytaj o zasadach funkcjonowania opcji dodatkowej, jaką jest ochrona okularów.

REGULAMIN USŁUGI OCHRONY OKULARÓW OFEROWANEJ PRZEZ SKLEP INTERNETOWY GLOOMYSUNDAY.PL

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. DEFINICJE
 3. ZAMÓWIENIE USŁUGI OCHRONY OKULARÓW
 4. CZAS TRWANIA I WYGAŚNIĘCIE OCHRONY OKULARÓW
 5. DEFINICJA OCHRONY OKULARÓW
 6. PRZEPROWADZENIE WYMIANY W RAMACH OCHRONY

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usługi OCHRONY OKULARÓW oferowanej przez sklep gloomysunday.pl

ł2. DEFINICJE

 • SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – ITALOOPTICA MISIAK SPÓŁKA JAWNA, KRS: 0000979951, NIP: 7322208810, REGON: 522444069ul. ANDRZEJA STRUGA, nr 23, lok. 100, miejsc. ZGIERZ, kod 95-100, poczta ZGIERZ, kraj POLSKA, adres poczty elektronicznej: kontakt@gloomysunday.pl, numer telefonu kontaktowego: 571 406 474.
 • SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.gloomysunday.pl.
 • KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 • USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 • ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • LOKALIZACJA / LOKALIZACJE – sklep / sklepy stacjonarne USŁUGODAWCY.
 • OCHRONA OKULARÓW lub OCHRONA – usługa świadczona przez SPRZEDAWCĘ / USŁUGODAWCĘ, pozwalająca na dokonanie WYMIANY W RAMACH OCHRONY.
 • WYMIANA W RAMACH OCHRONY lub WYMIANA – możliwość wynikająca z posiadania aktywnej usługi OCHRONY OKULARÓW,
 • DOSTARCZENIE – oznacza przekazanie zamówionego towaru / usługi za pomocą firmy kurierskiej lub pocztowej.
 • ODBIÓR OSOBISTY – oznacza dokonanie zamówionego towaru / usługi w LOKALIZACJI.
 • NUMER OCHRONY – unikatowy numer nadawany każdej OCHRONIE OKULARÓW, łączący usługę z odpowiednim zamówieniem okularów.

3. ZAMÓWIENIE USŁUGI OCHRONY OKULARÓW

3.1 Zamówienie usługi OCHRONY OKULARÓW następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie gloomysunday.pl/ochrona-okularow, poprzez podanie adresu e-mail użytego do złożenia zamówienia na okulary, do którego ma zostać przypisana OCHRONA. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza KLIENT / USŁUGOBIORCA otrzymuje na podany wcześniej adres e-mail wiadomość, która posiada informacje pozwalające na dokonanie płatności (odnośnik do płatności online). Po dokonaniu i przetworzeniu płatności, KLIENT / USŁUGOBIORCA otrzymuje wiadomość e-mail ze szczegółami OCHRONY, a w szczególności czas jej trwania oraz NUMER OCHRONY.

3.2 Usługa OCHRONY OKULARÓW może zostać zamówiona oraz będzie obowiązywać jedynie w przypadku zakupu okularów marki GLOOMY SUNDAY i będzie funkcjonować jedynie wraz z konkretnym zamówieniem na okulary, do którego będzie przypisana.

3.2.1 Nie ma możliwości przeniesienia OCHRONY OKULARÓW na inne zamówienie okularów.

3.3 OCHRONA OKULARÓW może zostać zamówiona w okresie, który rozpoczyna się z momentem złożenia zamówienia na okulary, a kończy w momencie ODBIORU OSOBISTEGO lub DOSTARCZENIA.

3.3.1 Aby zamówić OCHRONĘ OKULARÓW podczas ich odbioru, należy przekazać informację o chęci jej zakupu podczas dokonywania osobistego odbioru w LOKALIZACJACH.

4. CZAS TRWANIA I WYGAŚNIĘCIE OCHRONY OKULARÓW

4.1 OCHRONA OKULARÓW obowiązuje przez 365 dni (1 rok) od momentu ODBIORU lub DOSTARCZENIA okularów z zamówienia, które jest powiązane z OCHRONĄ, przy czym:

4.1.2 OCHRONA OKULARÓW wygasa w momencie dokonania WYMIANY W RAMACH OCHRONY.

4.2 OCHRONA OKULARÓW może zostać zakupiona jedynie w przypadku zamówienia nowej pary okularów – nie ma możliwości zamówienia OCHRONY w przypadku okularów naprawionych w ramach gwarancji, wymiany soczewek.

4.3 SPRZEDAWCA / USŁUGODAWCA zastrzega sobie możliwość do wyłączenia konkretnych produktów z możliwości dodania OCHRONY – dotyczy to w szczególności modeli unikatowych, pojedynczych egzemplarzy itp.

5. DEFINICJA OCHRONY OKULARÓW

5.1 OCHRONA OKULARÓW to usługa, która pozwala na dokonanie WYMIANY W RAMACH OCHRONY w przypadku pojawienia się jakiegokolwiek uszkodzenia, w szczególności takich, które nie podlegają gwarancji.

6. PRZEPROWADZENIE WYMIANY W RAMACH OCHRONY

6.1 WYMIANA W RAMACH OCHRONY to możliwość wynikająca z posiadania aktualnej OCHRONY OKULARÓW. Pozwala ona na dokonanie wymiany uszkodzonej pary okularów na nową, zgodnie z poniższymi warunkami i założeniami:

6.2 WYMIANA wymaga przekazania wszystkich elementów tworzących okulary objęte OCHRONĄ takich jak front, zauszniki, para soczewek okularowych. Elementy te mogą zostać przekazane w stanie niepołączonym, jednak muszą należeć do okularów, które są objęte OCHRONĄ. WYMIANA nie jest możliwa w przypadku utraty lub kradzieży okularów objętych OCHRONĄ.

6.3 W ramach WYMIANY, KLIENT / USŁUGOBIORCA otrzymuje nową parę okularów (oprawa + soczewki okularowe) zgodną z pierwotnym zamówieniem, którego dotyczy OCHRONA. Nowa para okularów wykonywana jest z wartościami korekcji z pierwotnego zamówienia i nie ma możliwości ich zmiany.

6.4 Jeśli model okularów, którego dotyczy OCHRONA, jest niedostępny, KLIENT / USŁUGOBIORCA dokonuje wyboru innego modelu okularów, dostępnego w aktualnej kolekcji. W tym przypadku nowa para okularów wykonywana jest również z wartościami korekcji z pierwotnego zamówienia, którego dotyczy OCHRONA.

6.5 W celu złożenia zgłoszenia WYMIANY, należy skorzystać z formularza, znajdującego się na stronie gloomysunday.pl/ochrona lub udać się do LOKALIZACJI.

6.6 Czas przeprowadzenia WYMIANY jest zależny od aktualnego czasu realizacji zamówień.