Regulamin Domowej Przymierzalni

REGULAMIN DOMOWEJ PRZYMIERZALNI

Przeczytaj o zasadach dotyczących działania naszej usługi, która pozwala na przymierzenie okularów w domu.

REGULAMIN USŁUGI DOMOWEJ PRZYMIERZALNI OFEROWANEJ PRZEZ SKLEP INTERNETOWY GLOOMYSUNDAY.PL

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. DEFINICJE
 3. ZAMÓWIENIE USŁUGI DOMOWEJ PRZYMIERZALNI
 4. ZWROT DOMOWEJ PRZYMIERZALNI
 5. BRAK ZWROTU DOMOWEJ PRZYMIERZALNI

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usługi DOMOWEJ PRZYMIERZALNI oferowanej przez sklep gloomysunday.pl

2. DEFINICJE

 • SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – MICHAŁ MARCJANIK prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ITALO OPTICA III MICHAŁ MARCJANIK wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Łąkowa 7A, 90-562 Łódź, NIP 7322111973, REGON 590878607, adres poczty elektronicznej: kontakt@gloomysunday.pl, numer telefonu kontaktowego: 801 515 550.
 • SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.gloomysunday.pl.
 • KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 • USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 • DOSTĘPNOŚĆ – informacja dotycząca dostępności danego PRODUKTU w ramach usługi, informacja o dostępności widoczna jest na stronie każdego produktu.
 • DOMOWA PRZYMIERZALNIA – usługa polegająca na użyczeniu przez USŁUGODAWCĘ PRODUKTÓW znajdujących się w ofercie SKLEPU INTERNETOWEGO oraz posiadających DOSTĘPNOŚĆ dla usługi i przesłaniu pod wskazany przez USŁUGOBIORCĘ adres.
 • ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 • PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem USŁUGI, oprawy okularowe lub okulary przeciwsłoneczne.
 • UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • WERYFIKACJA – zwrotna wpłata kwoty w wysokości 1 zł (jeden złoty) za pomocą systemu bankowości online lub karty płatniczej
 • WARTOŚĆ PRODUKTU – wartość jednej sztuki produktu (jednej oprawy lub jednej pary okularów przeciwsłonecznych) – 395 PLN / sztuka.
 • LOKALIZACJA – sklep stacjonarny USŁUGODAWCY.

3. ZAMÓWIENIE USŁUGI DOMOWEJ PRZYMIERZALNI

3.1 Aby zamówić usługę DOMOWEJ PRZYMIERZALNI, USŁUGOBIORCA powinien skorzystać z koszyka domowej przymierzalni, aktywowanego poprzez przycisk o treści “dodaj do domowej przymierzalni” lub zbliżonej, znajdującej się na stronie produktu.

3.2 W trakcie wypełniania koszyka USŁUGOBIORCA wybiera od jednego do czterech PRODUKTÓW posiadających DOSTĘPNOŚĆ w ramach DOMOWEJ PRZYMIERZALNI.

3.3.1 Po wskazaniu danych do wysyłki, informacji kontaktowych oraz zatwierdzeniu Polityki Prywatności, aby zamówić USŁUGĘ, USŁUGOBIORCA musi dokonać WERYFIKACJI.

3.3.2 W przypadku braku WERYFIKACJI w przeciągu 3 dni roboczych zamówienie USŁUGI zostaje anulowane.

3.4.1 PRODUKTY wybrane w ramach DOMOWEJ PRZYMIERZALNI zostaną dostarczone bezpłatnie (na koszt USŁUGODAWCY) do 7 dni roboczych na adres wskazany przez USŁUGOBIORCĘ.

3.4.2 W przypadku problemów z realizacją usługi, USŁUGOBIORCA zostanie poinformowany o możliwym wydłużeniu realizacji za pomocą wiadomości e-mail.

3.5 Dostarczone PRODUKTY posiadają soczewki demonstracyjne (bez mocy).

3.6 Nie jest możliwe zachowanie jednego z przesłanych w ramach USŁUGI PRODUKTÓW – w celu ZAMÓWIENIA konkretnego, wybranego PRODUKTU należy złożyć odpowiednie zamówienie za pomocą SKLEPU INTERNETOWEGO.

4. ZWROT DOMOWEJ PRZYMIERZALNI

4.1 USŁUGOBIORCA ma 5 dni (kalendarzowych) od otrzymania przesyłki na zlecenie odbioru wszystkich otrzymanych PRODUKTÓW.

4.2 Zlecenie zwrotu może zostać złożone w następujące sposoby:
wypełnienie formularza znajdującego się na stronie: http://gloomysunday.pl/form
kontakt telefoniczny z infolinią: 801 515 550
kontakt elektroniczny pod adresem: przymierzalnia@gloomysunday.pl
dostarczenie przesyłki do punktu DPD Parcel Shop
dostarczenie przesyłki do jednej z LOKALIZACJI

4.3 Przesyłka przygotowana do zwrotu powinna zostać zabezpieczona z użyciem zapewnionych (dołączonych) materiałów tak, aby uniemożliwić jej uszkodzenie podczas transportu.

4.4 Zwrot przesyłki dokonywany jest na koszt USŁUGODAWCY.

5. BRAK ZWROTU DOMOWEJ PRZYMIERZALNI

5.1 Brak zwrotu DOMOWEJ PRZYMIERZALNI rozumiany jest jako nieotrzymanie przez USŁUGODAWCĘ pod adresem prowadzenia działalności lub w LOKALIZACJI, PRODUKTÓW zapewnionych w ramach DOMOWEJ PRZYMIERZALNI w terminie powyżej 21 dni kalendarzowych od dnia odbioru przesyłki przez USŁUGOBIORCĘ, z winy USŁUGOBIORCY (z wyłączeniem sytuacji nieprzewidywalnych, kataklizmów oraz winy firmy kurierskiej).

5.2 W przypadku wystąpienia braku zwrotu DOMOWEJ PRZYMIERZALNI, USŁUGOBIORCA wyraża zgodę na zawarcie UMOWY SPRZEDAŻY i zakup PRODUKTÓW otrzymanych w ramach DOMOWEJ PRZYMIERZALNI w cenie odpowiadającej WARTOŚCI PRODUKTÓW.

5.3 Płatność zostanie pobrana przez SPRZEDAWCĘ za pomocą środka płatności użytego do przeprowadzenia WERYFIKACJI a odpowiedni dokument sprzedaży zostanie przesłany na adres e-mail.

5.4 W przypadku braku możliwości obciążenia KLIENTA za pomocą metody płatności użytej do WERYFIKACJI, wystawiony zostanie dokument z odroczonym terminem płatności (7 dni), który zostanie przesłany na adres e-mail podany przez KLIENTA.

5.5 W przypadku braku uregulowania płatności, należność będzie dochodzona na drodze sądowej.