Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Przeczytaj kto, w jaki sposób oraz w jakim celu przetwarza Twoje dane podczas przeglądania naszej strony, oraz realizacji zamówienia.

KTO ZBIERA TWOJE DANE OSOBOWE?

 1. Administratorem danych osobowych oraz Inspektorem Ochrony Danych zbieranych za pośrednictwem Sklepu gloomysunday.pl są POLSKIE PRACOWNIE OPTYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Plac Marsz. Józefa Piłsudskiego 2, 00-078 Warszawa, NIP 5252844007, REGON 387628419 adres poczty elektronicznej: biuro@polskiepracownieoptyczne.pl

Dla ułatwienia komunikacji, w dalszej części Polityki Prywatności Administrator jest określany za pomocą odmiany formy „My”.

NA JAKIEJ PODSTAWIE ZBIERANE SĄ TWOJE DANE OSOBOWE?

 1. Twoje dane są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

JAKIE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE?

Twoje dane, które przetwarzamy to:

 • imię i nazwisko,
 • nazwa firmy,
 • adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),
 • numer telefonu,
 • numer NIP,
 • adres e-mail

Możemy przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Ciebie z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

 • Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny.
 • Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

W JAKI SPOSÓB ZBIERANE SĄ TWOJE DANE?

Automatycznie:

Podczas wejścia na stronę gloomysunday.pl, w sposób automatyczny zbierane są dane informatyczne dotyczące Twojej wizyty, w szczególności:

 • adres IP,
 • rodzaj systemu operacyjnego,
 • rodzaj/typ przeglądarki.

Sama wizyta na naszej Stronie Internetowej nie wymaga podania od Ciebie żadnych innych informacji, ani danych osobowych. Informacje zbierane automatycznie używane są jedynie w celach statystycznych.

Podczas rejestracji konta:

 • imię i nazwisko,
 • nazwa firmy,
 • adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),
 • numer telefonu,
 • numer NIP,
 • adres e-mail.

Podczas składania zamówienia:

 • imię i nazwisko,
 • nazwa firmy,
 • adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),
 • numer telefonu,
 • numer NIP,
 • adres e-mail,
 • dane niezbędne do realizacji płatności
 • inne dane niezbędne do realizacji zamówienia

KOMU ZOSTANĄ PRZEKAZANE (POWIERZONE) TWOJE DANE?

Dane usługobiorcy zostaną przekazane następujacym kategoriom podmiotów:
– usługodawcom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe w celu dostawy zamówienia,
– podmiotom świadczącym usługi księgowe i informatyczne,
– bankom w przypadku zwrotu towarów,
– usługodawcom obsługującym systemy płatności wybrane podczas składania zamówienia

W JAKIM CELU ZBIERANE SĄ TWOJE DANE?

 1. Dane osobowe, które zbieramy używane są do celów:
  – księgowych,
  – marketingowych (newsletter rozpowszechniany za pomocą wiadomości e-mail, do którego wymagana jest Twoja specjalna zgoda),
  – kontaktu z Tobą (przekazania informacji dotyczących statusu zamówienia, rozwiązywania problemów, prośby o opinię itp.),
  – czynności związanych z wykonywaniem Umowy Sprzedaży (realizacją zamówienia złożonego w lokalizacji lub za pomocą sklepu internetowego, rozpatrzenie i realizacja reklamacji oraz innych usług).

JAKA JEST PODSTAWA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH?

 1. Korzystanie ze Sklepu, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu lub zawieranie Umów Sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktu zgodnie z Regulaminem.
 2. Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., przetwarzanie przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub koniecznością podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt. 2 lit. b). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem Sklepu przyszły Usługobiorca jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na ich przetwarzanie.
 4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1-3 można korzystać z formularza dostępnego na stronie gloomysunday.pl/rodo 

PLIKI “COOKIES”

 1. Nasza strona internetowa używa plików „cookies”. Brak zmiany po Twojej stronie ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach Sklepu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.

a) „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Sklepu).

b) „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.

c) „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Sklepu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Sklepu przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Sklepu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu.

 1. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

INNE TECHNOLOGIE MONITORUJĄCE

Piksel konwersji Facebooka

Nasza strona używa tak zwanego piksela konwersji Facebooka. Służy on nam w celu zarządzania reklamami w serwisie Facebook oraz do prowadzenia działać remarketingowych. Wspomniany wcześniej piksel służy analizie ruchu użytkowników pochodzącego z serwisu Facebook i ma dla nas znaczenie statystyczne – dotyczy skuteczności reklam i nie ma odniesienia do konkretnych osób. Więcej informacji na temat piksela konwersji Facebooka znajdziesz pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/

Google Analytics

Nasza strona korzysta z systemu Google Analytics, bazującego na wcześniej wspomnianej technologii cookies. Umożliwia nam analizę źródeł ruchu i sposobu w jaki odwiedzający korzystają z naszej strony internetowej. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Firma Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Pozyskane dane stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych – nie są w żaden sposób łączone z innymi podanymi przez Ciebie danymi. Narzędzia Google Analytics, których używamy nie stanowią przetwarzania Twoich danych osobowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu gloomysunday.pl oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.