Dlaczego my

Dlaczego właśnie Gloomy Sunday?

Jesteśmy optykami z dużym doświadczeniem (Gloomy Sunday powstało w 2010 roku) i do każ­dej wy­ko­ny­wa­nej pary oku­la­rów pod­cho­dzi­my in­dy­wi­du­al­nie. Na­le­ży pa­mię­tać o tym, że mamy do czy­nie­nia z na­rzę­dziem, które wpły­wa nie tylko na nasz wy­gląd lecz rów­nież na ja­kość wi­dze­nia. Ko­rzy­sta­jąc z naj­no­wo­cze­śniej­sze­go sprzę­tu szli­fier­skie­go je­ste­śmy w sta­nie mak­sy­mal­nie sper­so­na­li­zo­wać ob­rób­kę, dzię­ki czemu oku­la­ry wy­ko­na­ne są es­te­tycz­nie oraz zgod­nie ze wska­za­ny­mi pa­ra­me­tra­mi. Speł­nia­my wszyst­kie ist­nie­ją­ce normy oraz stan­dar­dy a co wię­cej- sami sta­ra­my się wy­zna­czać nowe gra­ni­ce aby do­star­czać pro­dukt o naj­wyż­szej ja­ko­ści.

Co zawiera się w cenie zamówionych okularów?

W każdej parze okularów zakupionej w naszym sklepie montowane są soczewki korekcyjne o mocy wskazanej podczas składania zamówienia. Wyprodukowane są one przez Jeleniogórskie Zakłady Optyczne (JZO) renomowanego oraz wiodącego producenta soczewek okularowych w Polsce. Posiadają wysokiej jakości powłokę antyrefleksyjną Szmaragd® UV. Jest to wielowarstwowa powłoka, która zwiększa przejrzystość soczewki i chroni ją przed zarysowaniami. W zestawie znajdziecie również futerał oraz wysokiej jakości zestaw pielęgnacyjny (płyn oraz ściereczka), który umożliwi utrzymanie okularów w czystości.

Dlaczego ceny w waszym sklepie wydają się być niskie?

Dzięki temu, że jesteśmy sklepem internetowym jesteśmy w stanie do minimum zmniejszyć koszty (które są charakterystyczne dla sklepów stacjonarnych) jednocześnie nie pogarszając jakości oferowanych przez nas usług.

Cena naszych okularów to suma kosztów materiałów i naszej pracy. Nie zatrudniamy sztabu marketingowców, nie wydajemy kroci na reklamy i nie angażujemy w nasze kampanie celebrytów.

Co za tym idzie kupując nasze okulary płacicie za ich jakość, staranność wykonania i wysokiej klasy soczewki korekcyjne. Tylko.

Gdzie mogę poprawić ułożenie/ modelowanie otrzymanych okularów?

Wszystkie okulary, które opuszczają naszą pracownię są wstępnie modelowane. Jednak biorąc pod uwagę zróżnicowanie w budowie twarzy każdego z nas może się okazać, że będą one potrzebowały kolejnego modelowania aby idealnie dopasować je do Twoich potrzeb. Usługę taką (za drobną opłatą) wykonuję większość zakładów optycznych w Polsce jak i na świecie.

Zobacz wszystkie często zadawane pytania.